ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกกับโปรโมชั่น

แจกยิ่งใหญ่ ส่งท้ายปี คืนความสุขให้ลูกค้า แจกทองหรือเงินสดสูงสุด 260,000 บาท

รางวัลที่ 1. ทองคำหนัก 1 บาท 3 รางวัล หรือสามารถเลือกรับเป็นเงินสดรางวัลละ 20,000 บาท

 1. User: au-713XX คุณชยุต
 2. User: au-642XX คุณวรรณา
 3. User: ah-449XX คุณมารุต

รางวัลที่ 2. ทองคำหนัก 50 สตางค์ 10 รางวัล หรือสามารถเลือกรับเป็นเงินสดรางวัลละ 10,000 บาท

 1. User: ah-396XX คุณหนึ่งฤทัย
 2. User: ah-659XX คุณสุรพรรณ
 3. User: ah-955XX คุณศกุนตลา
 4. User: ah-168XX คุณวิทยา
 5. User: ah-970XX คุณรัชนีกร
 6. User: ah-452XX คุณวรทกร
 7. User: ah-615XX คุณสุวัฒชัย
 8. User: ah-272XX คุณวิทยา
 9. User: au-430XX คุณสุรัตนา
 10. User: au-291XX คุณอัญชลี

รางวัลที่ 3. ทองคำหนัก 25 สตางค์ 20 รางวัล หรือสามารถเลือกรับเป็นเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท

 1. User: au-673XX คุณราตรี
 2. User: ah-993XX คุณนิตย์นรินทร์
 3. User: p22XX-aa17 คุณนิธินันท์
 4. User: zun-11070XX คุณธันวา
 5. User: Varapornxxxx คุณวราภรณ์
 6. User: au-786XX คุณเจนจิรา
 7. User: ah-383XX คุณสุวิมล
 8. User: ah-574XX คุณสิรินาถ
 9. User: Khajornxxxx คุณขจร
 10. User: phueng06xxxx คุณอรนุช
 11. User: SNBxxxx คุณสุรสิทธิ์
 12. User: au-911XX คุณจักรพรรดิ
 13. User: ah-518XX คุณจิราพร
 14. User: Donxxxx คุณสาวิกรี
 15. User: Rungtiwaxxxx คุณรุ่งทิวา
 16. User: ah-449XX คุณรสริน
 17. User: sidhikornxxxx คุณบุญส่ง
 18. User: ah-298XX คุณเสมียน
 19. User: ah-488XX คุณปานรัชนี
 20. User: ah-440XX คุณสมนึก

หมายเหตุ : หากท่านเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อมารับรางวัลภายใน 7 วันหลังจากประกาศผลวันที่ 10 มกราคม 2563 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล